Geodetski elaborat infrastrukture

Geodetski elaborat infrastrukture

U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se kao tehnička osnova za vođenje katastra infrastrukture.

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama